Spacerki na zamówienie (prowadzący: przewodnicy udostępniani przez Fundację):

1. Warszawa Fryderyka Chopina
2. Skarby wilanowskie – opowieści frywolnych dam dworu
3. Kościół czerniakowski – barokowe światła i cienie wiejskiego kościółka
4. Cmentarz żydowski w Warszawie przy ulicy Okopowej
5. Ogród Saski z Wenus, Minerwą i Marsem
6. Ulica Chłodna z panną Andzią i Józiem od pączków
7. Lipcowe Święto 1952 roku. Za i przeciw warszawskiej MDM
8. Saska Kępa Agnieszki Osieckiej
9. Majówka z Canalettem
10. Praga żydowska Judyty i Szmula Jakubowicza zwanego Zbytkowerem
11. Łazienki króla Stasia
12. August II Mocny – Herkules Saski w Warszawie
13. Białe, czerwone, ruskie. Wspomnienie o Powstaniu Styczniowym
14. Gdy pasją polityka jest Warszawa, czyli jak Muranów budowano
15. Spacer ze Starym Doktorem
16. Spacer z katem
17. Warszawskie środki transportu miejskiego – podróż w czasie
18. Jak Ludwika Maria Gonzaga z potulnej żony w rządziochę transformowała
19. Co w trawie piszczy, czyli Park Skaryszewski


Ilość odwiedzin: 240482


Statut fundacji:

 

STATUT

 

FUNDACJI VARSAVIANA

 

Postanowienia ogólne

 § 1

 

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Varsaviana zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 Tomasza Bareję zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym – Moniką Szuladzińską, zastępcą notariusza – Czesławy Kołcun, w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Ogrodowej 9 w dniu 25.05.2011, zmienionym w dniu 7.06.2011 oraz 5.08.2011 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Statut został ustanowiony przez Fundatora w Warszawie w dniu 05.08.2011, zmieniony w dniu 08.09.2011 na podstawie uchwały Fundatora.

 

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 § 2

 Fundacja ma osobowość prawną.

 § 3

  Siedzibą fundacji jest miasto Piaseczno

  § 4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 § 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

 

 1. Propagowanie dziedzictwa kulturalnego i materialnego Warszawy i jej okolic.

 2. Wzmacnianie lokalnych więzi społecznych mieszkańców Warszawy.

 3. Zapoznawanie z wielokulturowością dawnych i obecnych społeczności warszawskich.

 4. Tworzenie poczucia zakorzenienia się dzieci i młodzieży w warszawskiej tradycji.

 5. Przekazywanie wiedzy o Warszawie młodzieży szkolnej.

 6. Ułatwianie poznawania miasta osobom niepełnosprawnym.

 7. Przybliżanie mieszkańcom współczesnych zagadnień Warszawy i jej problemów.

 8. Kształtowanie wśród mieszkańców Warszawy i jej okolic, postawy świadomej przynależności do „małej ojczyzny”.

 

§ 7

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność kulturalną, edukacyjną i oświatową, w tym:

 

 1. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz poznawania Warszawy przez jej mieszkańców,

 2. promowanie przewodników warszawskich przez organizowanie i finansowanie działalności początkujących przewodników warszawskich uczestniczących w akcjach poznawania Warszawy przez mieszkańców Warszawy,

 3. organizowanie i finansowanie poznawania Warszawy przez jej mieszkańców,

 4. organizowanie i wspieranie organizacji akcji i imprez historyczno-kulturalnych na rzecz mieszkańców Warszawy ,

 5. popularyzacja wiedzy o Warszawie w mediach, w tym elektronicznych,

 6. organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń dotyczących historii, tradycji i kultury warszawskiej dla mieszkańców Warszawy,

 7. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej stanowiącej pomoc edukacyjną w zakresie poznawania Warszawy,

 8. organizowanie przedsięwzięć artystycznych, w tym szczególnie fotograficznych i filmowych, o tematyce warszawskiej dla mieszkańców Warszawy,

 9. tworzenie materiałów edukacyjnych o tematyce warszawskiej.

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele współpracując z młodymi przewodnikami warszawskimi, twórcami i animatorami działań kulturalnych i edukacyjnych, działaczami oświatowymi, organizacjami samorządami i środowiskami: nauki, kultury i oświaty, krajowymi i zagranicznymi Pobudza twórczy ruch środowisk profesjonalnych i nieprofesjonalnych Varsavianistów. Wpisuje swoje działania w lokalne inicjatywy samorządowe. Promuje młode talenty i popularyzuje nowe zjawiska w kulturze i niekonwencjonalne przedsięwzięcia artystyczne na rzecz Warszawy i jej mieszkańców .

 2. Fundacja wspomaga finansowo, finansuje i współfinansuje działania i inicjatywy wynikające z jej celów statutowych.

 § 8.

 

Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

 

§ 9.

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

§ 10

 

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudnić pracowników na podstawie umowy o prace, jak również powierzyć w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 11

 

Majątek Fundacji stanową składniki majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie fundacyjnym w wysokości 2500 PLN, w tym na działalność gospodarczą 1000 PLN, oraz inne mienie i dochody nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 12

 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 13

 

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców .

 2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 14

 

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach:

 

 1. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

 z wyłączeniem działalności skierowanej do mieszkańców Warszawy i jednocześnie dotyczącej Warszawy.

 

 1. Pozaszkolne formy edukacji,

 z wyłączeniem działalności skierowanej do dzieci i młodzieży Warszawy i jednocześnie dotyczącej Warszawy.

 c . Działalność wspomagająca edukację

 z wyłączeniem działalności skierowanej do dzieci i młodzieży Warszawy i jednocześnie dotyczącej Warszawy.

 d. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką:

 z wyłączeniem działalności skierowanej do dzieci i młodzieży Warszawy i jednocześnie dotyczącej Warszawy.

 e. Działalność fotograficzna

 z wyłączeniem działalności skierowanej do dzieci, młodzieży Warszawy i jednocześnie dotyczącej Warszawy oraz działalności stanowiącej pomoc edukacyjną w zakresie poznawania Warszawy.

 f. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 g. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 z wyłączeniem działalności stanowiącej pomoc edukacyjną w zakresie poznawania Warszawy

 h . Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

 i. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

 j. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

 k. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet precedens

 l. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

 Dochód z działalności gospodarczej Fundacji w całości przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

 

Władze Fundacji.

 

§ 15

 

 1. Organami Fundacji są:

 

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji.

 

§ 16

 

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Do zadań Rady należy:

 

 1. Powoływanie członków Zarządu.

 2. Odwołanie członków Zarządu z wyłączeniem Fundatora.

 3. Zatrudnienie członków Zarządu i ustalanie form ich zatrudnienia oraz wynagrodzenia.

 4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i finansowych Fundacji.

 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.

 6. Inicjowanie działań Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi .

 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 8. Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o zmianie zapisów statutu.

 

§ 17

 

 1. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 1. Rada w celu wykonania swych zadań może korzystać z doradztwa specjalistów nie będących członkami Rady.

 

§ 18

 

 1. W skład Rady wchodzi od trzech do pięciu członków Rady, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady. Fundator może wchodzić w skład Rady, według własnej decyzji, jeżeli nie pełni funkcji w Zarządzie.

 2. Skład Rady na pierwszą kadencję ustanawia Fundator. Członków Rady na następne kadencje powołuje swą uchwałą Rada na wniosek Zarządu.

 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz ,na jego wniosek, Zastępcę Przewodniczącego.

 4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.

 5. Zastępca Przewodniczącego Rady w wypadkach opisanych w Regulaminie Fundacji Varsaviana kieruje bieżącymi pracami Rady w zastępstwie Przewodniczącego Rady.

 6. Kadencja w Radzie trwa pięć lat od daty podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady. Kadencyjność nie dotyczy Fundatora, jeśli jest członkiem Rady .

 7. Członkostwo w Radzie , z uwzględnieniem postanowienia ust 1 dotyczącego Fundatora ,ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub odwołania. Odwołanie nie dotyczy Fundatora, jeżeli jest on w składzie Rady.

 8. Członkowie Rady, nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, członkostwo takiej osoby w Radzie ustaje, od daty rozpoczęcia pracy w Zarządzie.

 

§ 19

 

 1. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady. Mogą jednak otrzymywać zwrot kosztów na zasadach określonych w Regulaminie Fundacji Varsaviana.

 

§ 20

 

 1. Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, którym przewodniczy Przewodniczący Rady, lub Zastępca Przewodniczącego Rady w wypadkach opisanych w Regulaminie Fundacji Varsaviana.

 3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, lub Prezes Zarządu, lub Zastępca Przewodniczącego Rady w wypadkach opisanych w Regulaminie Fundacji Varsaviana.

 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 5. Odwołanie członka Rady , następuje w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej w głosowaniu tajnym przez Radę.

 6. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją, lub o likwidacji Fundacji, lub o zmianie zapisów statutu wymaga jednogłośnej uchwały wszystkich członków Rady podjętej w głosowaniu jawnym, z uwzględnieniem postanowień § 30, 31, 32 statutu Fundacji.

 7. Szczegółowy tryb działania Rady, w tym sposób powiadomienia członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia , zawarty jest Regulaminie Fundacji Varsaviana.

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 21

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. wnioskowanie o powołanie członków Rady,

 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 7. występowanie z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

 

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu.

 2. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdania z działalności i finansowe .

 

§ 22

 

 1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu. Fundator może wchodzić w skład Zarządu, według własnej decyzji, jeżeli nie wchodzi w skład Rady.

 2. Fundator jest Prezesem Zarządu w pierwszej kadencji i powołuje pozostałych członków Zarządu na tę kadencję. Na następne kadencje Rada powołuje Prezesa Zarządu i , na jego wniosek, pozostałych członków Zarządu . Rada odwołuje członków Zarządu, z wyjątkiem Fundatora.

 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 4. Zastępcę Prezesa Zarządu wyznacza Prezes Zarządu.

 5. Zastępca Prezesa Zarządu w wypadkach opisanych w Regulaminie Fundacji Varsaviana kieruje bieżącymi pracami Zarządu w zastępstwie Prezesa Zarządu.

 6. Kadencja Zarządu, trwa cztery lata począwszy od daty podjęcia uchwały o powołaniu członków i Prezesa Zarządu.

 7. Funkcji w Zarządzie nie można pełnić więcej niż dwie kadencje z rzędu. Postanowienie to nie dotyczy Fundatora.

 8. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu, lub z własnej inicjatywy, uchwałą podjętą jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. Odwołanie członka Zarządu następuje z datą podjęcia przez Radę uchwały o powołaniu nowego członka Zarządu.

 9. Jeśli powołanie nowego członka Zarządu następuje w trakcie trwania kadencji Zarządu, pełni on swoją funkcję przez okres do końca kadencji Zarządu.

 

§ 23

 

 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie stosunku pracy lub innych umów cywilnoprawnych . Formę i warunki konkretnej umowy ustala Rada uchwałą .

 2. Członkowie Zarządu, którzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zarządu, mogą otrzymać zwrot udokumentowanych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym kosztów podróży, jednak w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 

§ 24

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, którym przewodniczy Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa Zarządu, zastępujący go w wypadkach opisanych w Regulaminie Fundacji Varsaviana.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, lub Zastępca Prezesa Zarządu zastępujący go w wypadkach opisanych w Regulaminie Fundacji Varsaviana, poprzez powiadomienie członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia.

 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa lub zastępującego go w wypadkach określonych w regulaminie Zastępcy Prezesa Zarządu .

 5. Uchwały Zarządu muszą być zaprotokołowane i podpisane przez Prezes Zarządu, lub Zastępcę Prezesa Zarządu zastępującego go w wypadkach opisanych w Regulaminie Fundacji Varsaviana.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 25

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub Zastępca Prezesa Zarządu i członek Zarządu działający łącznie.

 

Rada Honorowa Fundacji

 

§ 26.

 

 1. Fundator może powołać Radę Honorową Fundacji zwaną dalej Radą Honorową.

 2. Do Rady Honorowej mogą należeć osoby, które posiadając wysoki autorytet moralny, naukowy lub zawodowy wspierają Fundację w realizacji celów statutowych.

 3. W przypadku powołania, Rada Honorowa będzie organem doradczym i opiniującym Fundacji.

 4. Do zadań Rady Honorowej będą należy w szczególności:

 

 1. honorowe reprezentowanie Fundacji

 2. merytoryczna pomoc organom Fundacji w realizacji celów Fundacji.

 

§ 27

 

 1. Rada Honorowa Fundacji składać się będzie z dowolnej liczby członków.

 2. Członków Rady Honorowej będzie powoływać i odwoływać Zarząd Fundacji.

 3. Członkostwo w Radzie Honorowej nie będzie kadencyjne.

 4. Rada Honorowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Honorowej. Przewodniczący Rady Honorowej koordynuje działaniami, reprezentuje na zewnątrz oraz przewodniczy zebraniom Rady Honorowej.

 5. Przewodniczący jednoosobowo powołuje i odwołuje Zastępcę Przewodniczącego Rady Honorowej spośród członków Rady Honorowej. Zastępca Przewodniczącego Rady Honorowej posiada kompetencje Przewodniczącego Rady Honorowej.

 6. Członkostwo w Radzie Honorowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady Honorowej.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Honorowej z pełnieniem funkcji w Radzie i lub w Zarządzie.

 

Ograniczenia działalności Fundacji

 

§ 28

 

 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Zmiana Statutu

 § 29

 

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.

 2. Zmiana celów dla realizacji których Fundacja została utworzona wymaga wspólnej uchwały Rady i Zarządu podjętej jednomyślnie, głosami wszystkich członków tych organów. W tym celu Zarząd zwołuje wspólne posiedzenie Rady i Zarządu.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 30

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić, na skutek uchwały Rady i Zarządu podjętej jednomyślnie, głosami wszystkich członków tych organów. W tym celu Zarząd zwołuje wspólne posiedzenie Rady i Zarządu.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 31

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidacja Fundacji może nastąpić, na skutek uchwały Rady i Zarządu podjętej jednomyślnie, głosami wszystkich członków tych organów. W tym celu Zarząd zwołuje wspólne posiedzenie Rady i Zarządu.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada.

 

§ 32

 

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.